gat.hr internet stranica koristi kolačiće i slične tehnologije.

Ukoliko ne promijenite postavke na vašem internet pregledniku, pristajete na njihovo korištenje.

Slažem se
Ispis
A) Opći uvjeti rezervacije i kupnje turističkih paket-aranžmana GAT d.o.o.

 

1. Uvodna napomena

Ovi opći uvjeti sastavni su dio programa turističkih paket-aranžmana, a time i Ugovora o organiziranju putovanja (u daljem tekstu: Ugovor) koji je sklopljen između putničke agencije GAT d.o.o., Osipovica 31, 52203 Medulin, ID-kod : HR-AB-52-140115916, OIB : 78253818338, upisanoj u sudski registar Trgovačkog suda u Pazinu, MBS : 040115916 (u daljem tekstu : Agencija) i putnika, odnosno ugovaratelja putovanja, u slučaju kad ugovaratelj putovanja sklapa Ugovor u ime i za račun treće osobe ili grupe/sportskog kluba kao putnika (u daljem tekstu : Putnik). Ugovaratelj putovanja u slučaju grupne rezervacije osobno preuzima ugovorne obaveze za sve članove grupe/sportskog kluba za koje je izvršio rezervaciju po svim točkama Ugovora i ovim općim uvjetima poslovanja, te se smatra da raspolaže ovlaštenjima ili punomoćima da zastupa grupu/sportski klub kao pravnu osobu ili grupu fizičkih osoba. Svi podaci i uvjeti u ponudi/programu putovanja i u ovim općim uvjetima obvezuju Agenciju i Putnika ukoliko u Ugovoru ne ugovore drugačije. Opći uvjeti objavljeni su na Internet stranici tvrtke GAT d.o.o.

 

2. Predugovorne informacije / sadržaj paket-aranžmana

Agencija je dužna prije nego što se Putnik obveže bilo kojim Ugovorom ili bilo kojom odgovarajućom ponudom, pružiti sljedeće informacije :

 

1. odredište/odredišta, plan putovanja i razdoblja boravka, s datumima te, ako je uključen smještaj, broj uključenih noćenja,

2. sredstva, karakteristike i kategorije prijevoza, mjesto polaska i povratka s datumom i vremenom odnosno mjesta i trajanje usputnog zaustavljanja te prometne veze. Ako točno vrijeme još nije određeno, Agencija obavješćuje Putnika o približnom vremenu polaska i povratka,

3. lokacija, glavne karakteristike i, prema potrebi, vrsta i kategorija smještaja u skladu s pravilima odredišne zemlje,

4. plan prehrane,

5. posjeti, izlet/izleti ili druge usluge uključene u ukupnu cijenu dogovorenu za paket-aranžman,

6. ako to nije očito iz konteksta, informacija o tome pruža li se Putniku neka od usluga putovanja u okviru grupe i, ako je slučaj takav, te kada je to moguće, informacija o približnoj veličini grupe,

7. ako Putnikovo korištenje drugim turističkim uslugama ovisi o djelotvornoj usmenoj komunikaciji, jezik na kojem će te usluge biti pružene,

8. jesu li putovanje ili odmor općenito prikladni za osobe sa smanjenom pokretljivošću te, na zahtjev Putnika, precizne informacije o prikladnosti putovanja ili odmora uzimajući u obzir potrebe Putnika,

9. tvrtku i zemljopisnu adresu Agencije te, prema potrebi, i krajnjeg pružatelja usluga, kao i njihov telefonski broj i, prema potrebi, adresa e-pošte,

10. ukupnu cijenu paket-aranžmana, uključujući poreze i, prema potrebi, sve dodatne naknade, pristojbe i ostale troškove ili, ako te troškove nije moguće u razumnoj mjeri izračunati prije sklapanja ugovora, naznaku vrste dodatnih troškova koje će Putnik možda morati snositi,

11. načine plaćanja, uključujući bilo koji iznos ili postotak cijene koje treba platiti kao predujam, te raspored plaćanja preostalog iznosa, ili financijska jamstava koja Putnik treba platiti ili osigurati,

12. najmanji broj osoba potreban za ostvarivanje paket-aranžmana i rok u kojem Agencija može raskinuti ugovor o putovanju u paket-aranžmanu prije početka paket-aranžmana ako taj broj ne bude dosegnut,

13. opće informacije o uvjetima odredišne zemlje u vezi s putovnicama i vizama, uključujući približno trajanje razdoblja za pribavljanje viza, te informacije o zdravstvenim formalnostima odredišne zemlje,

14. informaciju da Putnik može raskinuti ugovor u bilo kojem trenutku prije početka paket-aranžmana uz plaćanje primjerene naknade za raskid ugovora ili, prema potrebi, standardnih naknada za raskid ugovora koje zahtijeva Agencija,

15. informacije o neobveznom ili obveznom osiguranju radi pokrivanja troška raskida Ugovora od strane Putnika ili troška pružanja pomoći, uključujući repatrijaciju, u slučaju nesreće, bolesti ili smrti,

16. informacije se moraju pružiti na jasan, razumljiv i lako uočljiv način, a kada se pružaju u pisanom obliku, moraju biti čitljive i napisane na hrvatskom jeziku, a mogu biti istodobno napisane i na nekom drugom Putniku jasnom i razumljivom jeziku.

Predugovorne informacije čine sastavni dio Ugovora o putovanju u paket-aranžmanu i ne mogu se mijenjati, osim ako ugovorne strane u Ugovoru ne ugovore drugačije.

 

3. Cijena paket aranžmana

Cijena paket-aranžmana uključuje sve one usluge navedene u ponudi pod „Usluge uključene u cijenu“, te može sadržavati i razne pristojbe što je u ponudi posebno istaknuto. Cijena aranžmana ne uključuje one usluge koje su kao takve posebno u ponudi i navedene pod „Usluge koje nisu uključene u cijenu“ s napomenom da se neke od fakultativnih usluga mogu unaprijed ugovoriti, te će biti evidentirane u Ugovoru. Agencija će o postojanju, cijeni, kao i o eventualnim promjenama u režimu naplate tih usluga pravovremeno obavijestiti Putnika. Objavljene cijene rezultat su ugovora Agencije s partnerima i ne moraju odgovarati cijenama istaknutima na licu mjesta u destinaciji u kojoj Putnik boravi. Agencija nije odgovorna za usluge, koje nisu sastavni dio Ugovora, kao ni za usluge koje Putnici kupuju u destinaciji boravka od drugih pravnih ili fizičkih osoba (npr. izleti, ulaznice itd.). Cijene aranžmana objavljene su u EUR-ima, te se obračunavaju u KUNAMA po srednjem tečaju NBH na dan vršenja obračuna – uplate. Cijene vrijede od datuma objavljivanja navedenog na ponudi prema Putniku, pa do datuma isteka ponude.

 

4. Sadržaj ugovora o putovanju u paket-aranžmanu i dokumenti koje treba dostaviti prije početka paket-aranžmana

U Ugovoru o putovanju u paket-aranžmanu ili potvrdi o tom ugovoru mora biti naveden puni sadržaj dogovora ugovornih strana, koji uključuje sve informacije navedene točkama broj 2. i 3., te sljedeće informacije :

 

4.1. Posebni zahtjevi Putnika koje je Agencija prihvatila

 

4.2. Obaveze Putnika :

Putnik je dužan na zahtjev predstavnika Agencije ili davatelja usluge prije započinjanja paket-aranžmana predočiti voucher ili dokaz da je u cijelosti podmirio cijenu, pošto ukoliko cijena nije plaćena i nije dostavljena dokumentacija kojom se osigurava uplata preostalog dijela cijene do ugovorenog datuma, Putnik ne može započeti aranžman, osim ukoliko ugovorne strane nisu izričito drugačije ugovorile. Putnik je dužan, bez nepotrebnog odgađanja i vodeći računa o okolnostima, obavijestiti predstavnika Agencije o svakoj nesukladnosti koju utvrdi tijekom ispunjenja usluge putovanja obuhvaćene ugovorom o putovanju u paket-aranžmanu. Podaci o predstavniku Agencije koji u destinaciji stoji na raspolaganju Putniku su sastavni dio Ugovora o paket-aranžmanu.

Putnik može o nesukladnosti obavijestiti i posredničku agenciju kod koje je izvršio rezervaciju paket-aranžmana. Putnik je dužan pridržavati se pravila ponašanja u smještajnim objektima, odnosno sredstvima prijevoza i svojim postupcima ne onemogućavati nesmetano odvijanje programa putovanja kao i ne ugrožavati prava ostalih Putnika u korištenju usluga Agencije. U slučaju da Putnik svojim ponašanjem uzrokuje štetu davatelju usluge u smještajnom objektu ili sredstvu prijevoza odnosno onemogućava redovno i nesmetano odvijanje programa putovanja, dužan je takvu štetu odmah otkloniti odnosno nadoknaditi oštećenom pri čemu je u obavezi surađivati s davateljem tih usluga i Agencijom. Ukoliko Putnik ugrožava redovno i nesmetano odvijanje programa putovanja, Agencija osim prava na naknadu štete ima pravo Putniku prekinuti putovanje, te će se smatrati da je putovanje prekinuto na zahtjev Putnika pri čemu Agencija nije dužna snositi troškove povratka Putnika na mjesto polaska i ima pravo naplatiti naknade za troškove otkaza putovanja koji su predviđeni točkom 12. ovih općih uvjeta, kao da je Putnik svojevoljno otkazao Ugovor. Putnik je obavezan pravovremeno, a najkasnije 30 dana prije početka aranžmana Agenciji dostaviti sve informacije, koje su neophodne za nesmetanu realizaciju paket aranžmana (npr. zdravstveni problemi poput alergija, smanjene pokretljivosti, te kod grupnog aranžmana : konačna lista putnika i raspored putnika po rezerviranim smještajnim jedinicama, nacionalna pripadnost glavnine članova i nacionalna pripadnost manjine članova grupe radi eventualne potrebe ishodovanja viza, itd.) Ukoliko se informacije Agenciji ne dostave pravovremeno ili se Agenciji ne dostavi kompletna informacija, što za posljedicu ima da se ugovorene usluge Agencije ili krajnjeg pružatelja ne realiziraju prema Ugovoru, Agencija i krajnji pružatelj usluga ne snose nikakvu odgovornost. Ukoliko Putnik kao ugovaratelj grupnog paket-aranžmana ne može osobno učestvovati na putovanju, dužan je imenovati odgovornu osobu, koja će kao „voditelj grupe“ tijekom putovanja biti na raspolaganju predstavnicima Agencije. Sve informacije i objašnjenja koje Agencija ili krajnji pružatelji usluga u destinaciji daju „voditelju grupe“ smatra se kao da su iste informacije dostavili Putniku-ugovaratelju, iako on fizički nije prisutan u destinaciji. Putnik je dužan informirati Agenciju ukoliko u dogovorenom roku nije primio odgovarajuću dokumentaciju (ugovor, voucher, ulaznice, predračun, račun …).Putnik se sportskim aktivnostima u destinaciji bavi isključivo na osobnu odgovornost, iako su iste bitno obilježlje putovanja. Prije korištenja sportskih sadržaja i sprava Putnik je iste dužan temeljito proučiti, te se za eventualna uputsva za upotrebu informirati kod predstavnika krajnjeg pružatelja usluge.

 

4.3. Obaveze ugovaratelja/trgovca :

Ugovaratelj putovanja/trgovac koji u ime i za račun treće osobe ugovara putovanje, te kojem su podaci dostavljeni, dužan je obavijestiti Agenciju o sklapanju Ugovora koji dovodi do sastavljanja paket aranžmana i Agenciji dati sve informacije potrebne da bi ona mogla ispuniti svoje obveze kao organizator putovanja ukoliko su zadovoljeni uvjeti pod točkom B) podtočka 2. ovih općih uvjeta.

 

4.4. Obaveze Agencije :

Agencija je dužna brinuti se o izvršenju usluga, kao i o izboru pružatelja usluga, pažnjom dobrog gospodarstvenika te skrbiti o pravima i interesima Putnika sukladno dobrim običajima u turizmu. Agencija je dužna Putniku pružiti sve ugovorene usluge u aranžmanu, te dati odgovore zbog eventualnog neizvršenja usluga ili dijela usluga. Ako bilo koja od usluga putovanja nije izvršena u skladu s Ugovorom o putovanju u paket-aranžmanu, na zahtjev Putnika Agencija je dužna ispraviti tu nesukladnost, osim ako to nije moguće ili ako bi otklanjanje nesukladnosti prouzročilo nerazmjerne troškove uzimajući u obzir razmjer nesukladnosti i vrijednost usluga putovanja na koje nesukladnost utječe. Agencija će sve navedene obveze iz svojih aranžmana izvesti u potpunosti i na opisani način osim u slučaju “više” sile ili promijenjenih okolnosti. Agencija će pomoći Putniku u teškoćama, pogotovo u dijelu pružanja primjerenih informacija o zdravstvenim službama, lokalnim tijelima i konzularnoj pomoći, te dodatno pri uspostavljanju daljinske komunikacije i pri pronalaženju alternativnih putnih aranžmana. Ako je Putnik poteškoću prouzročio namjerno ili nepažnjom, Agencija može za pomoć naplatiti razumnu naknadu koja neće biti viša od stvarnih troškova. Putnik ima pravo na sniženje cijene / naknadu štete ako usluge putovanja ne budu izvedene na pravilan način.

Agencija je dužna Putniku pravodobno, prije početka paket-aranžmana dostaviti potrebne priznanice, vaučere i karte, informacije o predviđenim vremenima polaska i, prema potrebi, roku za registraciju, kao i o predviđenim vremenima za mjesta usputnog zaustavljanja, prometnim vezama i dolasku. Ako znatan dio usluga putovanja nije moguće pružiti u skladu s ugovorom o putovanju u paket-aranžmanu, Agencija je dužna radi nastavka paket-aranžmana ponuditi Putniku odgovarajuće alternativne aranžmane, po mogućnosti jednake ili više kvalitete od onih navedenih u Ugovoru, bez dodatnih troškova za Putnika, uključujući i u slučaju kada Putniku nije pružen povratak u mjesto polaska onako kako je ugovoreno. Ako Agencija predloži alternativni putni aranžman čija je posljedica paket-aranžman niže kvalitete od one navedene u ugovoru o putovanju u paket-aranžmanu, Agencija je dužna putniku odobriti primjereno sniženje cijene. Putnik može odbiti predložene alternativne putne aranžmane samo ako oni nisu usporedivi s onim što je bilo dogovoreno u ugovoru o putovanju u paket-aranžmanu ili ako je odobreno sniženje cijene neprimjereno.Ako nesukladnost znatno utječe na izvršenje paket-aranžmana i ako Agencija nije ispravila nesukladnost u razumnom roku, Putnik može raskinuti ugovor o putovanju u paket-aranžmanu bez plaćanja naknade za raskid te zahtijevati, prema potrebi, sniženje cijene i/ili naknadu štete u skladu s odredbama ovih općih uvjeta koji reguliraju pravo na sniženje cijene i naknadu štete.

 

Ukoliko Agencija u okviru paket-aranžmana posreduje usluge drugih organizatora, ne odgovara za njihovo pružanje, te u Ugovoru to mora posebno istaknuti i Putniku dostaviti opće uvjete poslovanja organizatora koji su odgovorni za pružanje tih usluga. Rezervacijom i sklapanjem Ugovora Putnik prihvaća i opće uvjete poslovanja odgovornih organizatora.

 

5. Izmjena ugovorene cijene paket aranžmana

Agencija ima pravo povisiti cijenu aranžmana ako je povećanje cijene isključivo izravna posljedica promjene : a) cijene prijevoza putnika koje su proizašle iz troškova goriva ili drugih izvora energije, b) visine poreza ili naknada za usluge putovanja obuhvaćene ugovorom koje određuju treće osobe koje nisu izravno uključene u izvršenje paket-aranžmana, uključujući turističke poreze, pristojbe za slijetanje ili naknade za ukrcaj ili iskrcaj u lukama i zračnim lukama ili c) deviznih tečajeva koji su relevantni za paket-aranžman. Agencija ima pravo jednostrano povisiti cijenu aranžmana do vrijednosti od 8% i o tome mora obavijestiti Putnika u roku do 20 dana prije putovanja. Povećanje cijene, bez obzira na njegovu veličinu, moguće je samo ako Agencija u pismenoj formi, a najkasnije 20 dana prije početka paket-aranžmana o povećanju cijene na jasan i razumljiv način obavijesti Putnika, uz obrazloženje tog povećanja i izračun. Ako je ugovorom o putovanju u paket-aranžmanu utvrđena mogućnost povećanja cijene, putnik ima pravo na sniženje cijene koje odgovara bilo kojem sniženju prethodno navedenih troškova do kojeg dođe nakon sklapanja ugovora i prije početka paket-aranžmana. U slučaju sniženja cijene Agencija ima pravo od iznosa povrata koji duguje Putniku oduzeti stvarno nastale administrativne troškove te je dužan na zahtjev Putnika dati mu dokaze za te administrativne troškove.

 

6. Izmjena ostalih uvjeta Ugovora o putovanju u paket-aranžmanu

Prije početka paket-aranžmana Agencija ne smije jednostrano izmijeniti uvjete Ugovora o putovanju u paket-aranžmanu, osim cijene u skladu s točkom 5. ovih općih uvjeta i Zakona o pružanju usluga u turizmu, te ukoliko je takvo pravo predviđeno Ugovorom, ako je izmjena beznačajna i ako na jasan, razumljiv i lako uočljiv način na trajnom nosaču podataka obavijesti putnika o izmjeni. Ako je Agencija prije početka paket-aranžmana prisiljena znatno izmijeniti bilo koje od glavnih obilježja usluga putovanja ili ne može ispuniti ugovorene posebne zahtjeve putnika ili predloži povećanje cijene paket-aranžmana za više od 8 %, putnik može u razumnom roku koji odredi Agencija : a) prihvatiti predloženu izmjenu ili b) raskinuti ugovor bez plaćanja naknade za raskid ugovora. Ako Putnik raskine ugovor o putovanju u paket-aranžmanu, Agencija je dužna bez nepotrebnog odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od raskida ugovora, vratiti sva plaćanja te prema potrebi, obeštetiti putnika. Ukoliko Agencija u zakonskom roku od Putnika ne primi odgovor, smatra se da je prihvatio sve promjene o kojim ga je Agencija prethodno informirala na jasan i razumljiv način.

 

7. Putna Dokumentacija, devizni, carinski i zdravstveni propisi

Završni putni dokumenti biti će Putniku uručeni ili poslani elektronskom poštom 5 do 7 dana prije polaska na put , ukoliko nije drugačije navedeno u Ugovoru. U završim putnim dokumentima biti će navedene informacije koje su potrebne za nesmetanu realizaciju programa, te kontakt podaci predstavnika Agencije kojem se ujedno potrebno javiti u hitnim slučajevima, kao i kontakt poslovnice Agencije. Putnik je dužan prilikom prijave dostaviti podatke o svim suputnicima putovanja koje prijavljuje. Podaci moraju u cjelosti biti usklađeni s podacima u službenim ispravama koje su putnici dužni imati sa sobom, a prema pravilima svake pojedine države.

U slučaju da pogrešni podaci uzrokuju kašnjenje, dodatne troškove ili prekid putovanja, za sve nastale troškove sebi i suputnicima odgovara sam Putnik. Ukoliko za vrijeme putovanja dođe do gubitka ili krađe putnih isprava, troškove izdavanja novih isprava snosi sam Putnik. Agencija će pružiti pomoć u slučaju gore navedene situacije, ali pritom vodeći računa o normalnom odvijanju programa. Ako je za neko putovanje potrebita viza, Agencija može, na zahtjev Putnika, kada je to moguće posredovati u njenom pribavljanju. Agencija ne jamči ishođenje viza. Agencija nije odgovorna za odluke carinskih, policijskih i drugih državnih tijela kojima se Putniku ne dozvoljava ulazak u pojedinu zemlju. Strani državljani, koji žele rezervirati turistički aranžman posredstvom Agencije, mogu se glede viznog režima Republike Hrvatske posavjetovati u veleposlanstvima vlastitih zemalja, te kozultirati internet stranice Hrvatskog Ministarstva Vanjskih poslova na adresi :http://www.mvep.hr/

 

8. Kategorizacija i opis usluga

Ponuđeni smještajni kapaciteti u Agencijskim programima opisani su prema službenoj kategorizaciji mjesne turističke organizacije ili drugog nadležnog tijela važećoj u trenutku izdavanja programa. Prehrana, komfor kao i druge usluge u ponudi hotela/apartmana pod nadzorom su mjesnih turističkih organizacija, a standardi smještaja i usluga su različiti i nisu usporedivi. Agencija ne preuzima odgovornost za usmenu ili pismenu informaciju koja nije u skladu s opisom usluga i objekata u službenoj ponudi, a koja je dobivena od strane treće osobe.Agencija ne odgovara za eventualne pogreške u tisku niti za naknadne promjene u novim izdanjima promidžbenih materijala i programa na koje je skrenuta pažnja Putniku prije zaključenja Ugovora, pa se u tom smislu smatraju mjerodavnima podaci navedeni u Ugovoru, a ne u promidžbenom materijalu. Ako je moguće, Agencija će pokušati zadovoljiti unaprijed najavljen Putnikov dodatni zahtjev za smještajem (boravak kućnih ljubimaca, dodatni kreveti, dječji krevetić, komfor, orijentacija sobe, kat i sl.), ali ne može jamčiti ispunjenje takvog zahtjeva.Sve informacije, podatke i fotografije vezane uz smještajne kapacitete, Agencija je prikupila od krajnjeg pružatelja usluge. Iako su sve informacije provjerene od strane djelatnika Agencije, Agencija ne preuzima odgovornost za pogreške, propuste i kašnjenja u ažuriranju tog ili bilo kojeg drugog djela web-a. 

 

9. Smještaj u sobe/apartmane

Raspored soba/apartmana određuje recepcija u mjestu boravka. Ukoliko Putnik nije izričito ugovorio poseban tip sobe/apartmana, prihvatit će bilo koje službeno registrirane smještajne jedinice za izdavanje u pojedinom objektu, opisanom u ponudi koju je primio od Agencije. Smještaj u sobe/apartmane najčešće nije moguć prije 15.00 sati na dan početka korištenja usluge, a iste se najčešće moraju napustiti do 10.00 sati na dan završetka korištenja usluga. Dolaske iza 19.00 sati nužno je najaviti unaprijed, osim ako nije drugačije naznačeno. U slučaju dolaska ili odlaska iz smještajne jedinice, koji se ne podudara s vremenom ulaska i napuštanja smještajne jedinice, Agencija će pokušati osigurati odgovarajuću prostoriju za odlaganje i čuvanje prtljage, ali ne može jamčiti ispunjenje takvog zahtjeva.

 

10. Upit, rezervacija i potvrda rezervacije

Upiti i rezervacije smještaja primaju se elektroničkim i telefonskim putem, pismeno ili osobno u poslovnici Agencije. Putnik se za putovanje koje organizira Agencija, po primitku pismene ponude može prijaviti pismenom rezervacijom, koja će poslovnici Agencije biti dostavljena  e - mailom, telefaksom ili poštom. Pismenom rezervacijom Putnik u cijelosti prihvaća ponudu agencije uz ove opće uvjete rezervacije putovanja, koji su prethodno pažljivo proučeni. Na taj način sve što je navedeno u ovim općim uvjetima postaje pravna obveza kako za Putnika, tako i za Agenciju. Agencija stavlja na raspolaganje Putniku odgovarajuće predugovorne informacije ili program u tiskanom ili elektronskom obliku, predočuje mu sve relevantne informacije u svezi s uslugom, te mu predaje ili upućuje na opće uvjete koji su sastavni dio ugovora. Prilikom rezervacije Putnik je dužan dostaviti sve podatke koje zahtjeva postupak rezervacije. Rezervacija se može smatrati potvrđenom, po primitku Ugovora u formi pismene potvrde rezervacije od Agencije, koji se smatra obvezujućim nakon što su ga potpisale ugovorne stranke ili na drugi način jasno potvrdile svoju suglasnost (internet, fax, elektronska pošta, stavljanje na raspolaganje broja kreditne kartice, uplata na žiro ili devizni račun), a proizvodi pravne učinke kad Agencija do ugovorenog roka primi odgovarajuću uplatu predujma.

Ukoliko se sadržaj konačne rezervacije razlikuje od prvobitne ponude, Agencija će Putniku dostaviti novu ponudu, koju će se unutar novog roka opcije prihvatiti ili odbiti. Po isteku roka opcije, Agencija nema nikakvih obveza prema Putniku. Rezervacija je valjana jedino ukoliko se Putnik pridržava ugovorenih uvjeta plaćanja koji su navedeni u potvrdi rezervacije. Ugovaratelj putovanja u slučaju grupne rezervacije osobno preuzima ugovorne obaveze za sve članove grupe/sportskog kluba za koje je izvršio rezervaciju po svim točkama Ugovora i ovim općim uvjetima poslovanja, te se smatra da raspolaže ovlaštenjima ili punomoćima da zastupa klub kao pravnu osobu ili grupu fizičkih osoba.

 

11. Uvjeti plaćanja

Putnik koji je rezervirao uslugu, dužan je agenciji uplatiti predujam od najmanje 25% ukupnog iznosa prilikom rezervacije, dok će se ostatak do ukupnog iznosa uplatiti najkasnije 30 dana prije najavljenog dolaska. Na zahtjev krajnjeg pružatelja usluga ili u dogovoru s Agencijom se navedeni uvjeti plaćanja mogu i promjeniti. Ugovor pod stavkom „plaćanje usluga", mora sadržavati definitivno ugovorene uvjete plaćanja. Agencija je ovlaštena raskinuti jednostranom izjavom potpuno ili djelomično Ugovor, ukoliko u ugovorenim rokovima ne primi uplatu cijene ili dijela cijene aranžmana i/ili dokumentaciju kojom se osigurava uplata preostalog dijela cijene. U tom slučaju Putnik nema pravo na naknadu štete i eventualnih troškova vize, osiguranja i sličnih troškova, te je dužan Agenciji podmiriti i ugovorene naknade od otkaza kao da je sam otkazao putovanje. Agencija može u svoje ime ili na zahtjev hotelske kompanije, vlasnika sportskih terena ili drugog pružatelja usluga od Putnika osim plaćanja cijene aranžmana zahtijevati i plaćanje kaucije. Kaucija će biti u cijelosti vraćena Putniku u slučaju da nema nikakve odgovornosti za eventualnu štetu nastalu tijekom boravka u smještajnim objektima ili tijekom korištenja iznajmljenih sportskih terena ili rekvizita. Po primitku uplate kompletnog iznosa paket-aranžmana Agencija dostavlja Putniku voucher, kojeg Putnik predaje na recepciji smještajnog objekta ili sportskog centra, te ostvaruje pravo na korištenje usluga prema Ugovoru o paket-aranžmanu.

  

12. Pravo Putnika na otkaz rezervacije i raskid ugovora

 

Otkaz rezervacije za kompletnu grupu :

Putnik može u svakom trenutku odustati od putovanja i otkazati Ugovor. U slučaju da Putnik želi promijeniti ili otkazati rezervaciju učinjenu prema njegovom zahtjevu, mora to učiniti pismeno (e-mailom, poštom ili faksom) uz odgovarajuće obrazloženje. U slučaju raskida, Agencija gubi pravo na ugovorenu cijenu paket aranžmanai može od Putnika zahtijevati plaćanje primjerene naknade za raskid Ugovora, koju se može opravdati. Skala otkaznih troškova se temelji na razdoblju između trenutka raskida ugovora i početka paket-aranžmana i očekivanim uštedama troškova organizatora, te eventualnih prihoda od pružanja usluga putovanja drugom korisniku. Pod promjenom se smatra promjena broja osoba ili datuma početka i/ili završetka korištenja usluge najkasnije 60 dana prije početka korištenja usluge. U slučaju da promjena rezervacije nije moguća, te ako Putnik zbog toga odustane od potvrđene rezervacije, primjenjuju se dolje navedeni uvjeti otkaza rezervacije. Promjena smještajne jedinice i svaka promjena unutar 30 dana prije dolaska, te tijekom boravka, smatra se otkazom rezervacije. U slučaju otkaza rezervacije i raskida Ugovora, datum primitka pismenog otkaza predstavlja osnovu za obračun otkaznih troškova kako slijedi :

 • za otkaz rezervacije do 60 dana prije početka korištenja usluge, naplaćuje se 5% ukupne cijene aranžmana, 
 • 59 - 30 dana prije najavljenog dolaska - 25% ukupnog iznosa,
 • 29 - 15 dana prije najavljenog dolaska - 50% ukupnog iznosa,
 • 14 - 10 dana prije najavljenog dolaska - 75% ukupnog iznosa,
 • 09 – 04 dana prije najavljenog dolaska - 80% ukupnog iznosa,
 • 03 - 00 dana prije najavljenog dolaska - 100% ukupnog iznosa.

Navedeni troškovi otkaza primjenjuju se i na promjene datuma dolaska ili smještajnog objekta, odnosno tipa sobe/apartmana kao i na sve druge bitne promjene. Ukoliko za neke programe i aranžmane vrijede posebni uvjeti, Agencija će ih navesti prilikom ugovaranja te se isti i primjenjuju. Ugovor pod stavkom „otkaz rezervacije", mora sadržavati definitivno ugovorene uvjete plaćanja otkaznih troškova.

U slučaju da Putnik otkaže ili skrati putovanje zbog vremenskih uvjeta, Agencija će primijeniti gore navedenu skalu, a naknadne reklamacije neće uvažiti. Ukoliko je stvarno nastala šteta veća od navedenih, Agencija zadržava pravo naplate iste uz predočenje dokaza o stvarnim troškovima, a u maksimalnoj visini 100% cijene aranžmana. Kako bi se izbjegle neugodnosti radi naplate troškova otkaza, Agencija je dužna putniku preporučiti i ponuditi sklapanje police osiguranja od otkaza putovanja (za više detalja molimo proučiti uvjete osiguranja), kako bi Putnik mogao od osiguranja izvršiti povrat uplaćenih sredstava. Putnik ima pravo raskinuti Ugovor o putovanju u paket-aranžmanu prije početka putovanja bez plaćanja bilo kakve naknade za raskid ugovora u slučaju izvanrednih okolnosti koje se nisu mogle izbjeći, a koje su nastupile na odredištu ili u njegovoj neposrednoj blizini i koje znatno utječu na ispunjenje paket-aranžmana ili koje znatno utječu na prijevoz putnika na odredištu. Agencija je dužna u slučaju otkaza rezervacije Putniku vratiti sva plaćanja umanjena za primjerenu naknadu za raskid Ugovora, bez nepotrebnog odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od raskida Ugovora o putovanju u paket-aranžmanu.

 

Otkaz rezervacije pojedinih članova grupe :

Kod grupnih paket aranžmana Putnik/Ugovaratelj osobito mora voditi računa o minimalnom broju osoba za kojeg je prema njegovom zahtjevu ponuda sastavljena i izvršena rezervacija. Ukoliko je minimalan broj osoba zadovoljen, Agencija odobrava otkaz rezervacije pojedinih članova grupe bez plaćanje otkaznih troškova, kako slijedi :

 • 30 - 15 dana prije najavljenog dolaska - 10% od ukupnog broja rezerviranih osoba,
 • 14 - 00 dana prije najavljenog dolaska - 5% od ukupnog broja rezerviranih osoba.

U slučaju otkaza dodatnih osoba naplaćuju se storno troškovi prema gore navedenoj skali kao da se radi o otkazu kompletne grupe.

 

13. Pravo putnika na prijenos ugovora na drugog putnika

Ako Putnik koji otkaže putovanje nađe novog korisnika iste rezervacije, a koji ispunjava sve predviđene uvjete, Agencija zaračunava samo troškove uzrokovane zamjenom.

 

14. Pravila korištenja sportskih sadržaja

Putnik potpisivanjem Ugovora prihvaća pravila korištenja sportskih sadržaja, koji su uz ove Opće uvjete sastavni dio Ugovora o putovanju. Putnik je dužan Agenciji prije potpisivanja Ugovora dostaviti željeni program korištenja ponuđenih sportskih sadržaja. Putnik može zahtijevati da najam sportskih sadržaja prema dostavljenom programu bude dio paket-aranžmana, odnosno Ugovora o putovanju u paket-aranžmanu kojeg sklapa s Agencijom ili da najam sportskih sadržaja podmiri direktno na licu mjesta krajnjim pružateljima usluge prema realiziranom korištenju. Krajnji pružatelji usluge su hotelske kompanije, gradovi, općine ili komunalna poduzeća koja upravljaju sportskim sadržajima u destinaciji. Isključivo ovlaštene osobe hotelskih kompanija, odnosno vlasnici sportskih sadržaja sastavljaju raspored korištenja, te Agencija u tom pogledu nema nikakvih odgovornosti, osim proslijeđivanja programa, odnosno želja Putnika glede namjere korištenja određenog sportskog sadržaja i planiranog vremena korištenja, koji nisu obvezujući ni za Agenciju ni za krajnje pružatelje usluga. Ovlaštene osobe hotelskih kompanija, odnosno vlasnici sportskih sadržaja će želje nastojati ispoštovati, ali nisu u mogućnosti garantirati, da će se korištenje sportskih sadržaja u konačnici realizirati prema željenom programu Putnika, osobito kod sportova koji se odvijaju na otvorenim igralištima.

Ovlaštene osobe hotelskih kompanija, odnosno vlasnici sportskih sadržaja zadržavaju pravo da uskrate korištenje sportskih sadržaja Putniku radi loših vremenskih prilika ili radi nastupanja okolnosti koje se prilikom sastavljanja aranžmana nisu mogle predvidjeti. Ukoliko se utvrdi da sportski sadržaji za sportove na otvorenom nisu prikladni za odvijanje sportskih aktivnosti odgovornost snose isključivo krajnji pružatelji usluge. Agencija je dužna Putniku izvršiti povrat preplate za neiskorištene sportske sadržaje, koje radi odluke krajnjeg pružatelja nije iskoristio, a predviđeni su Ugovorom o paket-aranžmanu i plaćeni Agenciji. Smanjenje ukupne cijene paket-aranžmana iz navedenih razloga nije moguće. Program korištenja sportskih sadržaja naveden u Ugovoru se smatra konačnim. U slučaju da Putnik želi promijeniti željeni program korištenja sportskih sadržaja, dužan je o promjeni obavijestiti Agenciju prije samog početka aranžmana, a najkasnije 14 dana prije početka aranžmana. Agencija je dužna kontaktirati krajnje pružatelje usluga, kako bi izvršili promjenu, ali nije u mogućnosti Putniku garantirati da će se promjena moći izvršiti. Putnik je dužan pozorno pročitati opis sportskih sadržaja u ponudi Agencije, kao i uvjete korištenja, koji su sastavni dio ovih općih uvjeta.

 

15. Organizacija prijevoza

Agencija koristi isključivo licencirane prijevoznike za pružanje usluga prijevoza Putnika. Putnik je dužan voditi računa o ograničenjima navedenim u predugovornim informacijama glede količine i težine prtljage koju prijevozno sredstvo po osobi može primiti za putovanje. U svim prijevoznim sredstvima je zabranjena konzumacija alkohola i duhanskih proizvoda. Putnik je dužan proučiti dostavljen program putovanja, te de pridržavati vremena polaska. Kašnjenja uzrokovana prometnim gužvama ili lošim vremenskim prilikama nisu predvidiva, te Agencija u tom pogledu ne preuzima nikakve odgovornosti.

 

16. Popusti za djecu i druge pogodnosti

Putnik je dužan obratiti pozornost na popuste za djecu, kao i na ostale pogodnosti koje su posebno prikazane kod opisa aranžmana u ponudi. Prilikom rezervacije smještaja za djecu ili grupa djece, vrlo je važno raspolagati točnim datumima rođenja djece, kako bi se popusti za djecu mogli pravilno primjeniti.

 

17. Prtljaga

Prtljaga se prevozi na rizik Putnika, te se stoga preporučuje osiguranje prtljage kod osiguravajućeg društva. Agencija nije odgovorna za uništenu ni izgubljenu prtljagu, kao ni za krađu prtljage ili dragocjenosti u smještajnom objektu. Prijavu za oštećenu ili izgubljenu prtljagu Putnik upućuje pružatelju usluge smještaja i nadležnoj policijskoj postaji. 

 

18. Putno osiguranje

Sklapanjem Ugovora o paket-aranžmanu, čiji su sastavni dio ovi opći uvjeti, smatra se da su Putniku ponuđena i preporučena dodatna osiguranja, odnosno: osiguranje od posljedica nesretnog slučaja i bolesti na putovanju, oštećenja i gubitka prtljage, dragovoljno zdravstveno osiguranje za vrijeme puta i boravka u inozemstvu, osiguranje za slučaj otkaza putovanja, te osiguranje kojim se osiguravaju troškovi pomoći i povratka putnika u mjesto polazišta u slučaju nesreće i bolesti. U slučaju da Putnik zahtijeva navedena osiguranja, ona se mogu ugovoriti izravno kod jednoga od osiguravatelja ili kod Agencije, pri čemu Agencija djeluje samo kao posrednik. Osiguranje od otkaza putovanja, prema uvjetima osiguravajućeg društva, ugovara se prilikom sklapanja Ugovora o putovanju, te ga nije moguće ugovoriti naknadno u Agenciji. Ukoliko Putnik ne dostavi podatke za izradu police osiguranja u roku koji će biti naveden na ponudi, smatra se da Putnik ne želi putno osiguranje ili će ga ugovoriti samostalno. Premija osiguranja izračunava se zavisno o vrijednosti putovanja, a prema cjeniku osiguravajućeg društva. Nepredviđene zapreke kao razlog za otkaz putovanja određuje svako osiguravajuće društvo sukladno svojim uvjetima. U slučaju otkazivanja putovanja ne vraća se iznos uplaćene premije za osiguranje od otkaza. Također se pri otkazivanju aranžmana ne isplaćuje trošak nabavke viza, unatoč tome što Putnik ima uplaćeno osiguranje od otkaza. Ukoliko Putnik mora otkazati putovanje, Agencija zadržava pravo naplate primjerene naknade prema pravilima navedenim u točki 12. ovih općih uvjeta. Ostali uvjeti osiguranja nalaze se uz policu osiguranja koji će putnicima biti poslani ili uručeni. Uplatom police osiguranja od otkaza Putnik sva svoja potraživanja prenosi na osiguravajuće društvo čiju policu osiguranja od otkaza posjeduje, a Agencija se obvezuje Putniku osigurati svu dokumentaciju potrebnu za ostvarivanje potraživanja prema osiguravajućem društvu, a koja se odnosi na rezervaciju. 

Nadzorno tijelo nadležno za nadzor društava za osiguranje je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA), Franje Račkog 6, p.p. 164, 10000 Zagreb.

Molimo kliknuti na poveznicu kako bi pristupili detaljnoj prezentaciji putnih osiguranja našeg partner osiguravajućeg društva Croatia Osiguranje d.d. : PREZENTACIJA PUTNOG OSIGURANJA

  

19. Otkaz putovanja od strane Agencije ili promjena programa

Agencija može raskinuti ugovor o putovanju u paket-aranžmanu prije početka paket-aranžmana i Putniku u cijelosti vratiti sva plaćanja primljena za paket-aranžman, bez obveze naknade štete Putniku, ako je broj osoba koje su prijavljene za paket-aranžman manji od najmanjeg broja navedenog u ugovoru i ako Agencija obavijesti putnika o raskidu ugovora unutar roka navedenog na promidžbenom materijalu ili programu putovanja; odnosno 20 dana prije početka putovanja u trajanju od 6 dana i duže, te 7 dana prije početka putovanja u trajanju 2 - 6 dana. Agencija može raskinuti ugovor o putovanju u paket-aranžmanu prije početka paket-aranžmana i Putniku u cijelosti vratiti sva plaćanja primljena za paket-aranžman, bez obveze naknade štete Putniku, ako Agencija u izvršenju ugovora spriječe izvanredne okolnosti koje se nisu mogle izbjeći, te ako Putnika o raskidu Ugovora obavijesti bez nepotrebnog odgađanja prije početka paket-aranžmana. U slučaju raskida ugovora ovoga članka Agencija će Putniku vratiti sva plaćanja izvršena u korist Putnika bez nepotrebnog odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od raskida Ugovora o putovanju u paket-aranžmanu.

 

20. Rješavanje prigovora

Putnik ima pravo prigovora zbog neizvršene ugovorene usluge. Ako su usluge iz ponude nekvalitetno izvršene, Putnik može zahtijevati razmjernu odštetu tako da priloži pismeni prigovor. Putnik je dužan na dan dolaska odmah kod predstavnika pružatelja usluga (recepcija) reklamirati neodgovarajuću uslugu i o tome obavijestiti Agenciju ili njihovog ovlaštenog predstavnika. Putnik je dužan najprije obavijestiti pružatelja usluga i pokušati sa njim pronaći zadovoljavajuće rješenje. Putnik je dužan surađivati sa pružateljem usluga i Agencijom u dobroj namjeri da se otklone uzroci prigovora. Ako Putnik na samome mjestu prihvati ponuđeno rješenje prigovora koje odgovara uplaćenoj usluzi, Agencija nije dužna uvažiti naknadni prigovor. Ukoliko ni nakon intervencije na licu mjesta problem nije bio otklonjen, najkasnije 8 dana po završetku boravka, Putnik je dužan poslati pismeni prigovor zajedno s popratnim dokumentima i fotografijama koje dokazuju osnovu prigovora Agenciji, e-mailom ili poštom na njenu adresu. Agencija će uzeti u razmatranje samo potpuno dokumentirane pritužbe zaprimljene u roku od 8 dana po završetku boravka. Dok postupak rješenja traje, a ukupno najviše 14, odnosno 28 dana nakon ulaganja prigovora, Putnik se neopozivo odriče posredovanja bilo koje druge osobe, arbitraže Centra za mirenje Hrvatske Gospodarske komore ili druge institucije, kao i davanja informacija u medije. Isto tako u ovom vremenu Putnik se odriče prava na tužbu. Najviša nadoknada po prigovoru može doseći iznos reklamiranog dijela usluga, a ne može obuhvatiti već iskorištene usluge kao ni cjelokupni iznos usluge. Ovime se isključuje pravo Putnika na nadoknadu idealne štete. Agencija se ne može smatrati odgovornom za eventualne klimatske uvjete, vremenske uvjete, čistoću i temperature mora u destinacijama, te sve ostale slične situacije i događaje koje mogu uzrokovati nezadovoljstvo Putnika, a ne tiču se direktno kvaliteta rezervirane smještajne jedinice (npr. loše vrijeme, loše uređenje plaže, prevelika udaljenost javnih plaža od smještaja, prevelike prometne gužve, krađa ili oštećenje imovine i sl.). Putnik i Agencija nastojat će eventualne sporove riješavati sporazumno, a u protivnom podvrgavaju se odluci nadležnog Općinskog suda u Puli. Mjerodavno pravo će biti Hrvatsko pravo.

 

 

Putnik ima pravo na primjereno sniženje cijene za svako razdoblje tijekom kojeg je postojala nesukladnost u vezi s ugovorenim putovanjem u paket-aranžmanu, osim ako Agencija dokaže da se nesukladnost može pripisati Putniku. Agencija se oslobađa odgovornosti za štetu ako dokaže da : a) se nesukladnost može pripisati Putniku b) se nesukladnost može pripisati trećoj osobi koja nije povezana s pružanjem usluga putovanja obuhvaćenih ugovorom o putovanju u paket-aranžmanu i da je nesukladnost nepredvidiva ili neizbježna ili c) je do nesukladnosti došlo zbog izvanrednih okolnosti koje se nisu mogle izbjeći.

 

Alternativno rješavanje sporova

Sukladno posebnom zakonu o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova dostupni mehanizmi za alternativno rješavanje potrošačkih sporova obuhvaćaju mogućnost pokretanja postupka alternativnog rješavanja potrošačkog spora pri ovlaštenom tijelu za alternativno rješavanje potrošačkih sporova kojim je organizator obuhvaćen i putem platforme za online rješavanje potrošačkih sporova za usluge kupljene putem interneta).

 

Platforma za ORS : člankom 14. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 524/2013. o on-line rješavanju potrošačkih sporova, koja se primjenjuje od 09. siječnja 2016. godine, propisana je obveza trgovaca sa sjedištem u Europskoj uniji koji sudjeluju u ugovorima o on-line prodaji ili uslugama, te on-line tržištima koja su uspostavljena u Uniji da na lako dostupnom mjestu na svojim internetskim stranicama osiguravaju elektronsku poveznicu s Platformom za ORS. U slučaju spora koji se odnosi na ugovor o on-line prodaji i on-line uslugama, potrošač može podnijeti pritužbu, odnosno pokrenuti postupak za on-line rješavanje sporova putem platforme dostupne na sljedećem linku : Platforma za online rješavanje potrošačkih sporova

 

Centar za mirenje pri HGK : ovlašteno tijelo za alternativno rješavanje potrošačkih sporova kojim je organizator obuhvaćen je Centar za mirenje pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, Rooseveltov trg 2, 10000 Zagreb, 10000, https://www.hgk.hr/centar-za-mirenje/o-mirenju.

 

21. Uvjeti putovanja za povezane putne aranžmane

Opći uvjeti putovanja za paket-aranžmane ne vrijede za putovanja u povezanom putnom aražmanu, osim u dijelu zaštite Putnika u slučaju nesolventnosti Agencije. Povezani putni aranžman podrazumijeva najmanje dvije različite vrste usluga putovanja kupljene za potrebe istog putovanja ili odmora koje ne predstavljaju paket-aranžman (npr. individualna rezervacija hotela, avio karte, transfera i slične dodatne usluge). Kod putovanja u povezanim putnim aranžmanima, Agencija djeluje u ime i za račun pružatelja usluga, odnosno kao ovlašteni prodajni agent raznih pružatelja usluga (zrakoplovnih tvrtki, hotela, transfera, agencija za rezervaciju turističkih usluga i slično) te je svaki od pružatelja usluga isključivo odgovaran za pravilno izvršenje svojih usluga u skladu s ugovorom. U završnim putnim dokumentima, Putnik će biti informiran o kontaktu pružatelja usluge.

 

22. Osiguranje za slučaj platne nemogućnosti ili stečaja organizatora putovanja

U skladu sa Zakonom o turističkoj djelatnosti, u slučaju platne nemogućnosti ili stečaja Agencije, Putnici zatečeni na putovanju, kao i Putnici koji su uplatili akontacije za putovanje trebaju na najbrži način kontaktirati osiguravatelja navedenog na Ugovoru o putovanju ili na drugom odgovarajućem dokumentu. Agencija ima sklopljeno osiguranje jamčevine turističkih paket aranžmana s osiguravajućom kućom : Croatia osiguranje d.d., Vatroslava Jagića 33, 10000 Zagreb, OIB : 26187994862, tel : +385 800 1884, fax : +385 1 6332020, e-mail : obradasteta.krediti@crosig.hr , broj ugovora : 298161000043, sklopljen dana : 05.07.2019. Osim toga, Putnici mogu stupiti u kontakt s nadležnim tijelom vlasti : Ministarstvo turizma, Prisavlje 14, 10000 Zagreb, e-mail : pisarnica@mint.hr , tel : +385 1 6169111.

 

23. Osiguranje od odgovornosti

Sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu, Agencija ima s osiguravateljem sklopljen ugovor o osiguranju od profesionalne odgovornosti organizatora paket aranžmana za štetu koju prouzroči putniku neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza koje se odnose na putovanje. Agencija ima sklopljeno osiguranje od profesionalne odgovornosti organizatora paket aranžmana s osiguravajućom kućom : Croatia osiguranje d.d., Vatroslava Jagića 33, 10000 Zagreb, OIB : 26187994862, tel : +385 800 1884, fax : +385 1 6332020, e-mail : obradasteta.krediti@crosig.hr , broj ugovora : 078160040239, sklopljen dana : 05.07.2019.
 

24. Zaštita osobnih podataka

Ugovaratelj osobne podatke daje dobrovoljno. Osobni podaci ugovaratelja potrebni su u procesu realizacije tražene usluge i koristit će se za daljnju međusobnu komunikaciju (npr. pismo namjere, upute o uplati, obavijesti o realizaciji usluge). Agencija se obvezuje da neće osobne podatke ugovaratelja iznijeti iz zemlje ili ih dati trećoj osobi, osim partnerima koji sudjeluju u realizaciji ugovorene usluge (npr. smještaj, aviokompanija, prijevoznik). Osobni podaci ugovaratelja čuvat će se u bazi podataka, sukladno odluci uprave Agencije o načinu prikupljanja, obrade i čuvanja osobnih podataka. Agencija zadržava pravo osobne podatke korisnika usluga upotrebljavati u marketinške svrhe (npr. slanje obavijesti, akcija, promocija, newslettera). Korisnik se u mogućnosti u bilo kojem trenutku odjaviti pomoću poveznice „Odjava“ na kraju svakog maila ili slanjem zahtjeva na e-mail adresu : gat@pu.t-com.hr

Prigovor na obradu osobnih podataka u marketinške svrhe neće utjecati na ugovaranje i/ili realizaciju tražene usluge. 

 

Na temelju Uredbi EU 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27.04.2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, koja je u primjeni od 25.05.2018., odnosno Zakonu o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka od 03.05.2018. , Agencija je 24.05.18 radi usklađenja usvojila sljedeće politike i procedure :

 

 
 
 
Agencija je osim navedenih politika i procedura usvojila i Politiku pohrane podataka i Proceduru upravljanja incidentima, te vodi Tablicu evidencije obrade podataka, Registar evidencije povrede podataka i Dijagram toka podataka.
 

25. Putovanja u organizaciji drugog organizatora/turoperatora

Ovi opći Uvjeti putovanja sastavni su dio Ugovora kojeg putnik sklapa s Agencijom, odnosno s ovlaštenom putničkom agencijom u kojoj se prijavio za putovanje u organizaciji Agencije. Za svaki pojedini program primjenjuju se uvjeti odgovornog organizatora koji je naveden za predmetno putovanje. Svi programi u kojima Agencija nastupa kao posrednik, Agencija ne odgovara za provedbu putovanja odnosno turističkih aranžmana kojima nije odgovorni organizator već samo posreduje u prodaji. Svi turistički aranžmani koje Agencija zastupa kao posrednik posebno su označeni, a što će biti vidljivo na Ugovoru o putovanju. U tom slučaju primjenjuju se opći uvjeti navedenog odgovornog organizatora putovanja.

 

26. Završne odredbe

Ovi uvjeti i upute za putovanje isključuju sve dosadašnje uvjete i upute o putovanju nastavno Direktivi EU 2015/2302 Europskog parlamenta i Vijeća od 25.11.2015. o putovanjima u paket aranžmanima i povezanim aranžmanima, koja je u primjeni od 01.07.2018., odnosno Zakonu o pružanju usluga u turizmu od 01.01.2018. Ovi opći Uvjeti putovanja sastavni su dio Ugovora kojeg Putnik sklapa s agencijom, Moguća/predviđena odstupanja od ovih Uvjeta, moraju biti navedena uz tekst programa putovanja. Potpisivanjem ugovora Putnik u cijelosti prihvaća program i uvjete putovanja.

Direktivu EU 2015/2302 Europskog parlamenta i Vijeća od 25.studenog 2015 možete naći na internet stranici : Direktiva EU 2015/2302 odnosno, Zakon o pružanju usluga u turizmu od 1.1.2018., na internet stranici : Zakon o pružanju usluga u turizmu

 

B) Dodatni uvjeti poslovanja koji se odnose na posrednike koji prodaju paket aranžmane agencije GAT d.o.o.

U načelu svi navedeni opći uvjeti poslovanja koji se odnose na Putnika primjenjuju se i na posrednike, odnosno pravne i fizičke osobe (u nastavku „B2B-partneri“), koji nisu krajnji korisnici usluga Agencije uz dodatne uvjete predviđene ovom točkom. Kao B2B-partneri se smatraju i putničke agencije, prijevoznici i ostale pravne i fizičke osobe koje posreduju u prodaji paket-aranžmana Agencije.

 

        1) B2B-partner kao organizator paket-aranžmana

Kad B2B-Partner od Agencije prima ponudu sa netto-cijenom, te usluge navedene u ponudi koristi kao osnovu za sastavljanje vlastite ponude prema Putniku kao krajnjem kupcu, preuzima sve odgovornosti i obaveze organizatora paket-aranžmana.

 

2) Agencija kao organizator paket-aranžmana

Agencija ostaje organizator putovanja sa svim odgovornostima i obavezama jedino u slučaju da B2B-partner krajnjem kupcu proslijedi originalnu ponudu Agencije bez da izvrši bilo kakve promjene koja se odnosi na formu ponude ili povećanje cijene nedogradnjom dodatne marže, te da je kupcu u potpunosti jasno da se radi o službenoj ponudi Agencije (logo GAT, adresa, kontakt podaci i dr.) koju mu je B2B-partner samo proslijedio. U ovom slučaju B2B-partner kojem su podaci dostavljeni dužan je obavijestiti Agenciju o sklapanju Ugovora koji dovodi do sastavljanja paket-aranžmana i Agenciji dati informacije potrebne da bi ona mogla ispuniti svoje obveze kao organizator. Kad Agencija od B2B-partnera primi obavijest da je paket-aranžman sastavljen, dužna je odmah Putniku na jasan, razumljiv i lako uočljiv način pružiti informacije (točka A podtočka 4. ovih općih uvjeta) na trajnom nosaču podataka.

 

C) Opći uvjeti rezervacije i kupnje pojedinačnih turističkih usluga posredstvom agencije GAT d.o.o.

Ukoliko Putnik kod Agencije kupuje pojedinačne usluge, koje ne čine paket-aranžman prema Zakonu o pružanju usluga u turizmu Čl. 7. točka 1., ili kupuju kombinaciju usluga koje ne čine paket aranžman prema Zakonu o pružanju usluga u turizmu Čl. 8. točka 1. i točka 2., NEĆE ostvariti korist od prava koja se primjenjuju na putnike u paket-aranžmanima u skladu sa Zakonom o pružanju usluga u turizmu.

 

D) Profil poduzeća

 

GAT – TURISTIČKA AGENCIJA d.o.o. za turizam i turistička agencija

Osipovica 31, 52203 Medulin, Hrvatska

Sudski registar : društvo upisano kod Trgovačkog suda u Pazinu

Matični broj subjekta (MBS) : 040115916
Osobni identifikacijski broj (OIB) : 78253818338

ID kod: HR-AB-52-140115916

 

Predmet poslovanja : organizacija sportskih paket aranžmana, organizacija sportskih priprema, turnira i sportskih manifestacija, posredovanje ugostiteljskih usluga i usluga prijevoza, organizacija prihvata i transfera putnika, zastupanje domaćih i stranih putničkih agencija, davanje turističkih obavijesti i promidžbenog materijala, posredovanje u sklapanju ugovora o osiguranju putnika i prtljage, pomoć u pribavljanju putnih isprava, viza i drugih isprava potrebnih za prijelaz granice i boravak u inozemstvu, rezervacija, nabava i prodaja ulaznica za sve vrste priredbi i kulturnih objekata, te prodaja robe vezane za potrebe putovanja, iznamljivanje i posredovanje u iznajmljivanju vozila, letjelica i plovnih objekata.

 

Voditelj poslova : Bernobić Alen, 23.6.1977

Ovlaštenja voditelja poslova : vođenje i nadzor djelatnosti, operativnih i administrativnih postupaka, te nadzor, kvaliteta i sigurnosti usluge, uključivo i usluge dobavljača.

Radno vrijeme poslovnice : ponedjeljak – petak : 08.00 – 16.00 sati

 

Kontakti :

Poslovnica : Hotel Arena Holiday, Osipovica 32, 52203 Medulin

Tel : +385 98 335213

Tel/Fax : +385 52 576799
e - mail: 
gat@pu.t-com.hr

 

Banka :

Banka : OTP Banka d.d., Domovinskog rata 61, 21000 Split

IBAN (plaćanja u EUR) : HR1924070001500001406

IBAN (plaćanja u Kn) : HR2724070001118012740

SWIFT (BIC-CODE) : OTPVHR2X

 

Osiguranje : Croatia osiguranje d.d., Vatroslava Jagića 33, 10000 Zagreb, OIB : 26187994862

 

UHPA : agencija je aktivni član UHPA-e sa članskim brojem 959-0.

 

Nadležno tijelo čijem službenom nadzoru podliježe djelatnost turističke agencije u obavljanju i pružanju usluga u turizmu : Državni inspektorat, Turistička inspekcija, Šubićeva 29, 10000 Zagreb.
 
 
U Medulinu, 24.05.2018.
 
Poveznice za preuzimanje dokumenata u PDF-formatu kao trajnom nosaču podataka : 
 
Facebook Image

Kontakt

GAT - turistička agencija d.o.o.
Poslovnica : Hotel Arena Holiday, Osipovica 32, HR-52203 Medulin

Tel : +385 98 335213
Tel/Fax : +385 52 576799
E-mail : gat@pu.t-com.hr
Homepage : www.gat.hr
Whatsapp & Viber : +385 98 335213

OIB : 78253818338 / MB : 1360230
ID :  HR-AB-52-040115916

Radno vrijeme poslovnice :

ponedjeljak - petak : 08.00 - 16.00 sati

NAZOVITE ME

Molimo Vas unesite Vaše ime i broj telefona.

 • MANIFESTACIJE
 • AKTIVNOSTI
 • GRUPE MLADIH
 • BUSTRANSFER
 • Upit emailom

AKTIVNOSTI

Tijekom priprema smo Vam u mogućnosti između planiranih treninga, utakmica i natjecanja ponuditi mnogobrojne aktivnosti, koje će dodatno ojačati osjećaj zajedništva između članova Vašeg kluba i posebno osigurati više zabavnih trenutaka, kojih će se ubuduće svi vrlo rado sjećati …

 

Go-kart 

kart

Više atraktivnih go-kart staza u blizini hotela osigurati će poseban užitak ljubiteljima vožnje i brzine. Do pustite da Vam organiziramo utrku u više grupa, te provedite zabavno poslijepodne.

 

Paint-Ball 

paint

Za ljubitelje paint-balla na raspolaganju stoji više centara uzduž istarske obale, gdje možemo ekskluzivno za Vaš klub osigurati najam opreme (tuta, maske, markeri) i vrlo atraktivne lokacije unutar pošumljenih zona, kao i različite prepreke koje će igru učiniti još zabavnijom.

 

Biciklističke ture u pratnji stručnih vodiča

bike

Izlet biciklom je najbolji način kako bi se dobro upoznao jedan lokalitet. Na raspolaganju imamo velik broj bicikala, koje ćemo Vam vrlo rado staviti na raspolaganje, kako bi u pratnji specijaliziranog vodiča posjetili destinaciju u kojoj ste na pripremama ili okolicu. Osobito je interesantno vožnju biciklom kombinirati s degustacijama vina ili laganim ručkom u unutrašnjosti Istre. Naravno, ukoliko netko pretjera sa hranom ili pićem, možemo ga vratiti u hotel i našim prijevoznim sredstvima …

 

Brodski izleti 

boat

Ovisno o terminu u kojem dolazite na pripreme u mogućnosti smo Vam ponuditi mnogobrojne brodske izlete, koje možemo organizirati, ili kao jednostavnu panoramsku vožnju u trajanju od cca. 1-2 sata kojom s morske strane možete razgledati prekrasnu obalu sa mnogobrojnim uvalama, otocima i drugim prirodnim i kulturnim znamenitostima, ili možemo dodatno organizirati i ručak na bazi ribljeg ili mesnog menua, te uz pratnju vodiča razgledati jedan otok ili grad na zapadno-istarskoj obali …

 

Razgled istarskih gradova : Pula, Rovinj, Poreč, Motovun, Hum

Poludnevni izlet i šetnja uz pratnju vodiča po Puli ili Rovinju je idealan izbor, kako bi se ekipa odmorila od svakodnevnog treniranja. Iskoristite priliku i razgledajte istarske gradove koji svojom ljepotom svagog ljeta privlače milijune turista na istarske plaže …

 

r1

r2

 

Istarska večera

iv

U mogućnosti smo Vam ponuditi tradicionalnu istarsku večeru na bazi mesnih ili ribljih specijaliteta u tipičnom restoranu. Stornirajte jednu od večera u hotelskom restoranu i odlučite se da jednu večer sa Vašim klubom provedete u tipičnom istarskom ambijentu, te uz vatru i dobru kaplju vina degustirate istarske specijalitete na bazi mesnih ili ribljih menua, pošto je Istra osobito popularna radi vrlo dobre kuhinje.

 

Degustacija vina ili maslinovog ulja 

dgv

Istra je regija poznata po svojim vinima i maslinovim uljima. Dopustite nam da Vam organiziramo degustaciju vina ili maslinovog ulja, te će Vas nekoliko čašica vina uz krišku sira i pršuta vrlo brzo uvjeriti u kvalitetu ovih proizvoda po kojima je naša regija osobito poznata ...

 

 

 

 

 

Kako je gotovo nemoguće prikazati sve što možete vidjeti i uživati s nama, navedeni izleti samo su presjek najvećih izleta koji postoje u našoj izletničkoj organizaciji. Na osnovi Vaših želja u mogućnosti smo organizirati cijelu paletu drugih vrlo zanimljivih izleta, kao što su razne panoramske vožnjebrodom koje ćemo za Vas obogatiti ukusnimjelovnicima (mesnim ili ribljim), ili vinskim degustacijama u tipičnim ambijentima (konobama i restoranima) provjerene kvalitete i usluge.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otočje čuveno po svojim znamenitostima - drvo masline iz IV. stoljeća, drvored iz 1905. godine, Safari park, Bizantski Kastrum nastanjen od II. stoljeća prije Krista, zbirka Tito na Brijunima, Arheološki muzej te mnoštvo drugih zanimljivosti.

 

Izlet koji sve oduševljava, jer posjet gradu zanimljive i bogate prošlosti s čuvenim Mostom uzdaha, duždevom palačom i neizostavnim gondolama, nešto je što uistinu vrijedi vidjeti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posjet NP Plitvička jezera bit će nezaboravan doživljaj upravo zbog prekrasne prirode, mnoštva šumovitih slapova i jezera, te bujne planinske hladovine.

 

Razgledavanje istarskog polutoka i njegovih znamenitosti, prelijepa obala i zanimljiva unutrašnjost, razlog je da provedete dan na Istratour-u.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ova cjelodnevna avantura započinje panoramskom vožnjom brodom prema otoku Mali Brijun, stručni turistički vodiči upoznat će vas s prošlošću otoka te odvesti vas u razgled utvrde graćene potkraj XIX. stoljeća. Program se nastavlja pauzom za ručak na terasi restorana u sjeni stoljetnih borova. Nakon ukusnog obroka moći ćete izabrati vlastitu plažu, uživati u kristalno čistom moru u jednoj od uvala i na jedan dan doživjeti privatnost vlastitog otoka.

 

Avantura na ovaj poludnevni izlet prema otoku Malom Brijunu, zapoćinje panoramskom vožnjom brodom uz pratnju strunih vodia. Na otoku imate mogućnost samostalno razgledati utvrdu graćenu potkraj XIX. stoljeća koja svojom velićinom i monumentalnoću nadmašuje sve ostale utvrde ili jednostavno izabrati vlastitu uvalu i uživati u odmoru i kupanju. Pobjegnite od prenapućenih gradskih plaža na Mali Brijun - otok netaknute prirode, kristalno ćistog mora i na jedan dan doživite privatnosti vlastitog otoka.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duh istarske gostoljubivosti, tradicije i vesele atmosfere uz domaće delicije, ukusno vino i muziku, možete doživjeti na prekrasnom večernjem izletu selu u samom srcu Istre.

 

 

 

 

 

 

 

 

U koperaciji s našim partnerima svojim gostima u izletničkoj djelatnosti pružamo i usluge kopnenih autobusnih transfera svih vrsta (aerodromske, hotelske ili iz neke druge destinacije) u komfornim vozilima, a na Vaš zahtjev stavit ćemo Vam na raspolaganje turističke vodiče s višegodinjim iskustvom i znanjem, kako bi Vaš odmor učinili jedinstvenim i nezaboravnim.

 

TRANSFERI  

Putem ovlaštenih partnera pružamo usluge transfera za zrakoplovne kompanije, hotele, marine, turističke agencije i individualne goste na svim relacijama u zemlji i inozemstvu. Nudimo usluge prijevoza sportskim klubovima, poslovnim subjektima, organizatorima kongresa i seminara. Usluga cjelodnevnog ili kraćeg najma vozila s vozačem jamči Vam maksimalnu udobnost i sigurnost najnovijih modela automobila, kombi vozila, autobusa uz točnost, ljubaznost i podršku profesionalnih vozača našeg partnera "FILS" d.o.o. iz Banjola.

 

AUTOBUSI :

AUTOBUS SETRA S 515 HD - visokoturistički autobus , Radio, mp3, TV, DVD - 51 putničko sjedalo

AUTOBUS SETRA S 515 HD - visokoturistički autobus , Radio, mp3, TV, DVD - 51 putničko sjedalo

AUTOBUS MAN LION COACH – VIP Bus posebna izvedba - 29 putničkih sjedala

AUTOBUS SETRA S415 GT-HD - visoko turistički autobus, Radio mp3,Tv, Dvd - 51 putničko sjedalo

AUTOBUS SETRA S415 GT-HD - visoko turistički autobus, Radio mp3,Tv, Dvd - 51 putničko sjedalo

AUTOBUS SETRA S415 GT-HD - visoko turistički autobus, Radio mp3,Tv, Dvd - 51 putničko sjedalo

AUTOBUS SETRA S415 GT-HD - visoko turistički autobus, Radio mp3,Tv, Dvd - 51 putničko sjedalo

AUTOBUS SETRA S415 HD – visoko turistički autobus, Radio mp3,Tv, Dvd, WC - 49 putničkih sjedala

AUTOBUS MERCEDES TOURISMO – visoko turistički autobus, Radio mp3,Tv, Dvd, WC - 51 putničko sjedalo

AUTOBUS MERCEDES TOURISMO – visoko turistički autobus, Radio mp3,Tv, Dvd, WC - 53 putničkih sjedala

   

MIDI BUSEVI :

MIDI AUTOBUS MERCEDES COBRA - visoko turistički autobus, Radio mp3,Tv, Dvd - 35 putničkih sjedala

MIDI AUTOBUS TEMSA OPALIN - visoko turistički autobus, Radio mp3,Tv, Dvd - 34 putničkih sjedala

MIDI AUTOBUS OTOKAR NAVIGO - visoko turistički autobus, Radio mp3,Tv, Dvd - 31 putničko sjedalo

MIDI AUTOBUS MERCEDES SPRINTER - visoko turistički autobus, Radio mp3,Tv, Dvd - Vip Midi Bus - 19 putničkih sjedala

MIDI AUTOBUS RENAULT MASTER - 14 putničkih sjedala

MIDI AUTOBUS RENAULT MASTER - 13 putničkih sjedala

   

MINI BUS :

MINI AUTOBUS MERCEDES V Classa - Vip Mini Bus - 7 putničkih sjedala

MINI AUTOBUS MERCEDES VIANO - Vip Mini Bus - 7 putničkih sjedala

MINI AUTOBUS MERCEDES VITO - 8 putničkih sjedala

MINI AUTOBUS OPEL VIVARO - 8 putničkih sjedala
 
Generated with MOOJ Proforms Basic 1.2
* Required information.
Ime *
Naslov *
Poruka *